25 April 2006

Walter Keiser: Es Grüessli us Amerika

Hoi Mary
Es liebs Grüessli us Amerika. Das Fotoli isch usem Bus uf em Wäg nch L.A. Bi eus gaht alles guet...ich hoffe bi eu isch au alles beschtens.
Liebi Grüess
Walter